องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 12

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ O1 โครงสร้าง
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายราชการ 

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด 

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(ทั้งหมด)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ 

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวรับสมัคร/สรรหา
- ข่าวสภาฯ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข้อ O8 Q & A 
- กระดานถามตอบ / กระดานสนทนา
- Messenger Live Chat 

ข้อ O9 Social Network
- Facebook 

การบริหารงาน
ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี


ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564 


ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – Service
- E-Service คำร้องออนไลน์ 
- แบบฟอร์มออนไลน์ 

การบริหารงานเงินงบประมาณ
ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 


ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP
- ประกาศราคากลาง 

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์
- Q@A กระดานสนทนา
- Social Network (Facebook)
- ติดต่อหน่วยงาน

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ข้อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- นโยบายไม่รับของขวัญ 


ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม
- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรฐานเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 454