องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ 2567 2 ต.ค. 2566 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 ส.ค. 2566 293
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก ฯ 3 ส.ค. 2566 392
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก) 3 ส.ค. 2566 343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ 1 มี.ค. 2566 397
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.พ. 2566 369
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง 9 ก.พ. 2566 381
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 336
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง - บ้านคำแม่เเส่ง 3 ก.พ. 2566 91
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 25 ม.ค. 2566 93
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 25 ม.ค. 2566 96
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 24 ม.ค. 2566 85
รายการประกอบแบบทั่วไป โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 24 ม.ค. 2566 81
ร่างขอบเขตงานรายการประกอบแบบทั่วไป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 24 ม.ค. 2566 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เม.ย. 2564 395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 มี.ค. 2564 448
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 24 ก.พ. 2564 400
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 18 ก.พ. 2564 440
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 18 ก.พ. 2564 431
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 5 ก.พ. 2564 451
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 1 ก.พ. 2564 390
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 29 ม.ค. 2564 259
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑ ไปบ้านมะกอกฯ 28 ก.ย. 2563 351
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองยางน้อยฯ 21 ก.ย. 2563 347
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ สายทางข้างบ้าน นายอุดม อังคะ เป็นต้นไป 21 ก.ย. 2563 346
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๕ 21 ก.ย. 2563 304
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ คุ้มหนองบก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้าน นายเสถียร ทารินทา 21 ก.ย. 2563 359
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ ไป ศพด.เบญจคาม 21 ก.ย. 2563 331
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้านบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 1 พ.ค. 2563 352
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้าบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 1 พ.ค. 2563 350