องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาววิรมณ หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0856581695


นางสุพัตรา จันทศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0619589343


นางจรรยา ดำดง
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 0821134160


นายพัฒนพงษ์ อ่อนสองชั้น
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : -


นางหนึ่งฤทัย ธิโกษี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0933868240


นางพิศมัย จันทร์หัวโทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0981848776


นายอรรถกร มะโนพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0651973865


น.ส.ณพิชชา ศรีทองนาค
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0631062098