องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่องสำหรับปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 / 2566 ของโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบรรจุถังดับเพลิงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๒๑ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ภายในตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อนม UHT ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดประจำภาคเรียนที่ 2 /2566 ทั้ง 4โรงเรียน เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเพื่อใช้ตามโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ Bioline Methamphetamine Card (แบบตลับหยด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน และอาหารว่างตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๒๑ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ. 194-03 (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อนม UHT ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดประจำภาคเรียนที่ 2 /2566 ทั้ง 4โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
จ้างเหมารถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ. 194-03 (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ. 194-03 (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบปะประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อนม UHT ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดประจำภาคเรียนที่ 1 /2566 ทั้ง 4โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านผู้ช่วยพล บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน นายจันญา คำสมศรี บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ. 194-03 (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก) 22 มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ. 194-03 (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก) 22 มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อนม UHT ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดประจำภาคเรียนที่ 1 /2566 ทั้ง 4โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566