องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางณัฐกาญน์ ชนะพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
เบอร์โทร : 0981610163


นางสาวกัลยาณี วงค์น้ำคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0986649481


นายอานนท์ รัตนะโสภา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0962056292