องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 14

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส   31 มี.ค. 2564 70
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 67
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 62
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 60
นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 66
นายช่างนายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 70
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 68
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 58
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)   31 มี.ค. 2564 63
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   31 มี.ค. 2564 55
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)   31 มี.ค. 2564 64
นักจัดการงานทะเบียนและบตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   31 มี.ค. 2564 62
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   31 มี.ค. 2564 70
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   31 มี.ค. 2564 60
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   31 มี.ค. 2564 77
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   31 มี.ค. 2564 75
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 82
เจ้าพนักงานเทศกิจ%20(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 62
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   31 มี.ค. 2564 66
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 69
นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   31 มี.ค. 2564 63
นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 60
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 68
นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 60
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 75
สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 62
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 61
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน   31 มี.ค. 2564 63
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   31 มี.ค. 2564 63
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   31 มี.ค. 2564 61