องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 4 ก.ย. 2566 11
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ส.ค. 2566 16
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวเป็นส่วนร่วม (Triple P) ประจำปี ๒๕๖๖ 23 ส.ค. 2566 15
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัดอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี ๒๕๖๖ 10 ส.ค. 2566 15
โครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 ก.ค. 2566 18
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 28 ก.ค. 2566 16
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 27 ก.ค. 2566 14
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 20 ก.ค. 2566 17
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 11 ก.ค. 2566 21
เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 10 ก.ค. 2566 24
รณรงค์พ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖ 10 ก.ค. 2566 19
โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 6 ก.ค. 2566 21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 22 มิ.ย. 2566 31
โครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ 9 มิ.ย. 2566 27
โครงการจิตอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 มิ.ย. 2566 27
เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทำบุญตักบาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหินลาด 15 พ.ค. 2566 30
Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 11 พ.ค. 2566 28
ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 9 พ.ค. 2566 31
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ 12 เม.ย. 2566 33
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล 11 เม.ย. 2566 31
ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 10 เม.ย. 2566 34
กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 10 เม.ย. 2566 29
ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ (MOU)โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 4 เม.ย. 2566 26
โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 มี.ค. 2566 29
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันและเวลายืนคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง 29 มี.ค. 2566 28
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 29 มี.ค. 2566 25
กำหนดจัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๕๖๖ 28 มี.ค. 2566 27
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประกาศรับสมัครเด็กเข้าศึกษา 24 มี.ค. 2566 25
กำหนดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 24 มี.ค. 2566 26
โครงการอมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพ 23 มี.ค. 2566 24