องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายคำดี สีหานาม
ส.อบต.ม.1
เบอร์โทร : 0621748736


นายอารมณ์ ทาทัพไทย
ส.อบต.ม.2
เบอร์โทร : 0621924863


นางวรรณศรี วรวิเศษ
ประธานสภา (ส.อบต.ม.3)
เบอร์โทร : 064-5488993


นายวิสัย ธิโกษี
ส.อบต.ม.4
เบอร์โทร : 0997832867


นายไพบูลย์ จวงพลงาม
ส.อบต.ม.5
เบอร์โทร : 0858236824


นายวีระ หมั่นหนองทุ่ม
ส.อบต.ม.6
เบอร์โทร : 0619576351


นายฉัตรชัย สอนสนาม
ส.อบต.ม.7


นายหลาวทอง วิเศษสังข์
รองประธานสภาฯ (ส.อบต.ม.8)
เบอร์โทร : 0969247992


นายสมศักดิ์ อาจเดช
ส.อบต.ม.9
เบอร์โทร : 0986254309


นายเพลิน สลางสิงห์
ส.อบต.ม.10
เบอร์โทร : 0882513467


นายเรวัตร ทองเดือน
ส.อบต.ม.11
เบอร์โทร : 0625532680


นายไมตรี ศรีโนนม่วง
ส.อบต.ม.12
เบอร์โทร : 0818994884