องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายพีรพงษ์ ธิโกศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ห้วยหินลาด
เบอร์โทร : 0885498545


นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0807275064


นางอรจิรา จำปาคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0933212500


นางสุพรรณ บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0815659683


นางธนันท์ตรี ภูสระคู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0822299827


นายระเด่น น้ำกระจาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0933868240


นางสาวอัญชนา คำสมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0806840812


นายนิวัฒชัย แก้วคำไสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0989296172


นางสาวกานดา ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 0872204015


นายอานนท์ รัตนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร


นางสาวนิ่มนวล เครือภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวอภิญญา สามิบัติ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0621293700


นางสาวรจนา นามจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0989038142


นายวีระชัย น้ำกระจาย
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0896242581


นายวินัย แก้วคำไสย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0989296172


นายสุชาติ เมืองพลงาม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0890398234


นายนฤเบศ ป้องสนาม
พนักงานขับรถยนต์์
เบอร์โทร : 0986653141


นางสาวบุษราคัม กองสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0612783451