องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
 

สภาพทั่วไป
1.สภาพทางกายภาพ
         1.1.ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 8   ตำบลห้วยหินลาด  อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่ประมาณ  62.79 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 39,243  ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด  ประมาณ  14  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ประมาณ 64  กิโลเมตร
          - ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภอสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลเมืองทุ่ง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลหัวโทน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลช้างเผือก   อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
           1.2. ลักษณะภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลห้วยหินลาด  โดยทั่วไปเป็นที่พื้นที่ราบสูง  เนื้อที่ประมาณ   35%    เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์  บริเวณพื้นที่รอบ  ๆ  ชุมชนเป็นพื้นที่กสิกรรม  และพื้นที่เป็นป่าไม้  มีลำน้ำไหลผ่าน  1  สาย  คือ  ลำคลองห้วยหินลาด  ซึ่งเป็นต้นน้ำที่มีแหล่งกำเนิดที่ตำบลห้วยหินลาดและไหลผ่านหลายตำบล  ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  
           1.3.  ลักษณะภูมิอากาศ
                     ลักษณะภูมิอากาศของตำบลห้วยหินลาดค่อนข้างร้อน  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  27  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ยเดือนละ  160   มิลลิเมตร   มีอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล   คือ  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวทำให้อากาศหนาว และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้อากาศชุ่มชื่นและมีฝนตกทั่วไป
 
                   สำหรับภูมิอากาศทั่วไปตำบลมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและหนาวเย็น  ในฤดูหนาว   ซึ่งมี  3  ฤดู  คือ
                   ฤดูร้อน    อากาศร้อนจัด                   ระหว่างเดือน   กุมภาพันธ์   -  เมษายน
                   ฤดูฝน      ปริมาณน้ำฝนมากเป็นบางปี  ระหว่างเดือน    พฤษภาคม  – ตุลาคม
                   ฤดูหนาว   อากาศหนาวจัด                ระหว่างเดือน    พฤศจิกายน  -  มกราคม
              อุณหภูมิ
                   อุณหภูมิของตำบลห้วยหินลาด  ระหว่างปี 2560 - 2562   โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดอยู่ในช่วง   26.88   องศาเซลเซียส – 27.88   องศาเซลเซียส   ในปี 2557    อุณหภูมิต่ำสุด  12.1  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุด   41.2  องศาเซลเซียส                                 
 
 
 
 
 
2.  ด้านการปกครองและประชากร  
           2.1.  การปกครอง  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง    ทั้งหมด   12   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1     บ้านหนองแล้ง          ผู้ปกครอง   นายธีรวุฒิ  ราสระคู       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2     บ้านขี้เหล็ก             ผู้ปกครอง   นายไพวัลย์   สีหานาม          กำนันตำบล
หมู่ที่ 3     บ้านหนองขุมเหล็ก     ผู้ปกครอง   นางเพ็ญ      น้ำกระจาย       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4     บ้านหนองแวง          ผู้ปกครอง   นายสนิท  สีน้ำคำ           ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5     บ้านคำแม่แส่ง          ผู้ปกครอง   นางสาวรุ่งทิพย์  พูลทรัพย์      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6     บ้านหนองบัว           ผู้ปกครอง   นายนิคม     หมั่นหนองทุ่ม    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7     บ้านเหล่า               ผู้ปกครอง   นายพูลชัย    คำมณี            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8     บ้านน้ำเที่ยง            ผู้ปกครอง   นายพงษ์พันธ์    ขานหัวโทน    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9     บ้านโนนม่วง            ผู้ปกครอง   นายประชัน  คำโนนม่วง       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10    บ้านใหม่โพธิ์ชัย         ผู้ปกครอง   นางสาวลักขณา   ทุมพร       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11    บ้านขี้เหล็ก             ผู้ปกครอง   นายสุรชาติ   คำหา            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12    บ้านหนองแล้ง          ผู้ปกครอง   นายจรัส  ศิลาโชติ        ผู้ใหญ่บ้าน
     
           จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.   เต็มทั้งหมู่บ้าน           12     หมู่บ้าน         ได้แก่   1-12
           จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.   เต็มบางส่วน               -      หมู่บ้าน         ได้แก่     -
 
           2.2.  ประชากร
           จำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,554   คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย   151.55  คน/ ตารางกิโลเมตร
           ชาย        2,753     คน
           หญิง       2,801     คน  

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2739