องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือการให้บริการประชาชนจดทะเบียนพาณิชย์   5 ม.ค. 2567 14
คู่มือการให้บริการประชาชนรับเงินเด็กแรกเกิด   4 ม.ค. 2567 12
คู่มือการให้บริการประชาชนรับเงินผู้พิการ   4 ม.ค. 2567 10
คู่มือการให้บริการประชาชนกองการศึกษา 2567   3 ม.ค. 2567 9
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   1 ต.ค. 2564 110
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ต.ค. 2564 119
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ   29 ก.ย. 2564 109
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอทำบัตรคนพิการและการต่ออายุบัตรคนพิการ   24 ก.ย. 2564 117
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   17 ก.ย. 2564 105
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอรับเิงนสงเคราะห์สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   9 ก.ย. 2564 182
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการให้บริการและขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์   12 เม.ย. 2564 195