องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   1 ต.ค. 2564 81
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ต.ค. 2564 82
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ   29 ก.ย. 2564 75
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอทำบัตรคนพิการและการต่ออายุบัตรคนพิการ   24 ก.ย. 2564 88
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   17 ก.ย. 2564 71
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอรับเิงนสงเคราะห์สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   9 ก.ย. 2564 153
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการให้บริการและขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์   12 เม.ย. 2564 160