องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพีรพงษ์ ธิโกศรี
รองปลัด อบต รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ห้วยหินลาด
เบอร์โทร : 0885498545


นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0933817417


นางวิรมณ หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0856581695


นางสาวจันทร์ทิพย์ ผารัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0844967936


นางณัฐกาญน์ ชนะพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0981610163


นายรัฐศาสตร์ โสดารัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการ ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 0830811797