องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด


วิสัยทัศน์

ตำบลก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ประชาชนมีรายได้  ใส่ใจวัฒนธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1063