องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562 อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๑๓  มาตรา ๑๔  และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด ๔ ข้อ  ๑๘, ๑๙  และข้อ  ๒๐  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ดังนี้
 
                 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  จำนวน  1  ตำแหน่ง   2  อัตรา
                  ๑.๑.พนักงานจ้างทั่วไป
                  -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา   ( สำนักงานปลัด  อบต.)
                  -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา   ( กองช่าง )
                   ๒. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
                          ๒.๑  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   หมู่ที่ 8   ตำบลห้วยหินลาด  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ตั้งแต่วันที่  3  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  17  ธันวาคม  2561          (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ในวันเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  หรือโทรศัพท์หมายเลข  ๐–๔๓03-0117  
                          ๒.๒  สถานที่รับสมัคร  ณ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  หมู่ที่  8  ตำบลห้วยหินลาด   อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561   View : 983
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :