องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่อง   ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61

                         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๑๓  มาตรา ๑๔  และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด ๔ ข้อ  ๑๘, ๑๙  และข้อ  ๒๐  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ดังนี้
 
                 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  มีจำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา
                         ๑.๑.พนักงานจ้างทั่วไป
                          ๑.๑.๑. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
                 อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐.-บาท   สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 12 มีนาคม 2561   View : 618
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :