องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประประชาชน เพื่อประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 

เมื่อวันที่  10  มกราคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประประชาชน ประจำปี  2566 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน ดาวโหลดที่นี่


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประประชาชน เพื่อประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 

เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2566 ครั้งที่ 2  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประประชาชน ประจำปี  2566 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน ดาวโหลดที่นี่

 

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565   View : 138