องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด
                   ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  อบต.ห้วยหินลาด  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
วันที่ : 11 สิงหาคม 2564   View : 522