องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2566

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2566
 
            อบต.ห้วยหินลาด จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลห้วยหินลาด เพื่อออกให้บริการกับประชาชน ในงานด้านต่างๆ
สำนักปลัดฯ ให้บริการในด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้บริหารด้านดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ

กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ
กองช่าง ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการต่างๆ และการ ให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 10 มีนาคม 2566   View : 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 515)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1228)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1070)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 432)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 587)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 453)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 572)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :