องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 3

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   14 ส.ค. 2564 63
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   6 ส.ค. 2564 70
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   14 มิ.ย. 2564 221
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564   9 มิ.ย. 2564 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563   5 มี.ค. 2564 151
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 2564 140
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 2564 200
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 2564 201
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 2564 138
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 2564 161
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   8 ก.พ. 2564 139
ประกาศสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564   8 ก.พ. 2564 68
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564   3 ก.พ. 2564 66