องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ยางพารา


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ยางพารา

ยางพารา
ตำบลห้วยหินลาด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกมันสำปะหลัง และสามารถปลูกยางพาราได้ผลผลิตดี
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560   View : 554