สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เบอร์โทร : 0815659683


นายพีรพงษ์ ธิโกศรี
รองปลัด อบต.ห้วยหินลาด
เบอร์โทร : 0885498545


นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0807275064


นางอรจิรา จำปาคำ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 0933212527


นางสุพรรณ บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0815659683


นางธนันท์ตรี ภูสระคู
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0822299867


นายระเด่น น้ำกระจาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0933868240


นางสาวอัญชนา คำสมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0806840812


นายนิวัฒชัย แก้วคำไสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0989296172


นางสาวกานดา ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 0872204015


นายสมศักดิ์ เสวิคาน
นักการภารโรง


นายสุชาติ เมืองพลงาม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0890398234


นายนฤเบศ ป้องสนาม
พนักงานขับรถยนต์์


นายวีระชัย น้ำกระจาย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0896242581


นายวินัย แก้วคำไสย์
คนงานทั่วไป