งานการศึกษา


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: งานการศึกษา

งานการศึกษา


นางเบญจลักษณ์ โสดารัตน์
นักบริหารการศึกษา


นางดาริกา สุงิ้วงาม
ครู


นางสาวสุกัญญา บ่อคุ้ม
ครู
เบอร์โทร : 0828459286


นายคำพัน ธิโกษี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอุดม ไหว้ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
เบอร์โทร : 0828635055


นางสาวทรงศรี ลาน้ำเที่ยง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนฤมล แก้วภูมิแห่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณภาดาภร สีหานาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเกศรา ป้องสนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทัฐฑิฏา สีน้ำคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0653088485


นางรัตนา มวลศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก