มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง)   5 มี.ค. 64 11
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 มี.ค. 64 11
นักบริหารงานการคลัง (ต้น - สูง)   5 มี.ค. 64 10
นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง)   5 มี.ค. 64 10
นักบริหารงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม (ต้น - สูง)   5 มี.ค. 64 10
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง )   5 มี.ค. 64 9
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น -สูง)   5 มี.ค. 64 10
นักบริหารงานเกษตร(ต้น -สูง)   5 มี.ค. 64 10
นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักจัดการงานช่าง(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 12
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 10
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   5 มี.ค. 64 8