ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 22 พ.ย. 64 18
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 22 ต.ค. 64 6
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 6 ต.ค. 64 16
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลห้วยหินลาด 6 ต.ค. 64 20
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566 1 ต.ค. 64 20
ข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 17 ส.ค. 64 71
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 ส.ค. 64 46
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2564 9 ก.ค. 64 62
ประชุมเพื่อช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด ชนิดลัมปี สกินในโคกระบือ 9 ก.ค. 64 65
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ 27 พ.ค. 64 58
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 18 พ.ค. 64 97
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 27 เม.ย. 64 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ 27 เม.ย. 64 71
ประกาศปิดทำการสำนักงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 เม.ย. 64 167
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) 29 มี.ค. 64 122
แจ้งกำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2564 15 มี.ค. 64 2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการออกสำรวจและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี2564 2 มี.ค. 64 2
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 16 ก.พ. 64 114
คำสั่งที่ 586/2563 การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 30 ธ.ค. 63 18
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 10 ธ.ค. 63 12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 26 พ.ย. 63 14
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19 พ.ย. 63 19
คำสั่งที่ 520/2563 การแบ่งงานการบริหารมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 2 พ.ย. 63 17
รายงานความพึงพอใจ ของประชาชน ณ จุดบริการ 2 พ.ย. 63 15
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 22 ต.ค. 63 3
การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ต.ค. 63 151
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 ต.ค. 63 15
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 63 21
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไป ศพด.เบญจคาม 21 ก.ย. 63 565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 19 ส.ค. 63 133