อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

วันนี้  19 สิหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นำโดยนายวิเชียร แสนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พร้อมด้วข้าราชการและพนักงาน ร่วมต้อนรับนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และท่าน สจ วสันต์ อึ้งเจริญธนกิจ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและเยียวย..... วันที่ 19 ส.ค. 64 (ดูู 39)

โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 11 สิงหาคม  2564 ปลัดวิเชียร  แสนคำ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยหินลาด นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยหินลาด สมาชิกสภา พร้อมจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ..... วันที่ 11 ส.ค. 64 (ดูู 53)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย อบต.ห้วยหินลาด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  โดยนายวิเชียร แสนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  ออกพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 23)

โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ (COVID 19) ด้วยรักและห่วงใย สู้ภัย COVID 19 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

      โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ (COVID 19)  เช่น ผู้ถูกกักกันควบคุมโรค กลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พิจารณาแล้วเห็นว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการป้อ..... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 33)

โครงการจิตอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

นายวิเชียร  แสนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  คณะผู้บริการ เจ้าหน้าที่ คณะส่วนราชการ สมาชิก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหนองไร่สูง บ้านหล่า หมู่ที่ 7... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 69)

โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2564

สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียว แต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย ยกตัวอย่างเช่นโรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ทั่วไป ก็..... วันที่ 26 พ.ค. 64 (ดูู 58)

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา2564

คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหินลาด... วันที่ 24 พ.ค. 64 (ดูู 32)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย อบต.ห้วยหินลาด

วันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  นำโดย ท่ายปลัดวิเชียร แสนคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ที่บ้านนางสมศรี  ศรีวงค์  บ้านหนองแล้ง หมู่ที่1... วันที่ 28 เม.ย. 64 (ดูู 33)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้จัดทำโครงงการออกสำรวจสุนัข-แมว ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ..... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 47)

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 โดยออกสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวภายในเขตตำบลห้วยหินลาด  เพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง..... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 61)

โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 ... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 43)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายวิเชียร แสนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัว..... วันที่ 14 ก.พ. 64 (ดูู 34)

โครงการช่วยเหลือและบริการประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในช่วงฤดูแล้ง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) นั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค ของราษฎรในตำบลห้วยหินลาด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตท้องที่ตำบลห้วยหินลาดในเรื่องการขาด แคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค ... วันที่ 6 ม.ค. 64 (ดูู 51)

โครงการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงปีใหม่ และตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID – 19) ปี 2564

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  อบต.ห้วยหินลาดได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางอ..... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 99)

โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาแนวทาง 5ส

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ บริเวณ  วัดอัมพวันธิญาราม บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 23)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน... วันที่ 1 เม.ย. 63 (ดูู 127)

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.ห้วยหินลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด โอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด ความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวั..... วันที่ 24 ก.พ. 63 (ดูู 22)

Huayhinlad Cup2020 การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

Huayhinlad Cup2020 การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 2563... วันที่ 20 ม.ค. 63 (ดูู 178)

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยซึ่งในปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”โดยเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความเป็นพลเมืองไทยควบคู่..... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 133)

ขัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะ เป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทำให้ขยะแยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะทำได้ง่าย ๆ โด..... วันที่ 8 มิ.ย. 61 (ดูู 106)