อัลบั้มภาพ

รักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน 2561

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองและทำกิจกรรมรร่วมกับประชาชนภายในตำบลร่วมกิจกรรมรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน เป็นการส้รางจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ... วันที่ 2 ก.ค. 61 (ดูู 273)

โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรฐกิจพอเพียง 2561 (ออกประเมิน)

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกประเมินหมู่บ้านต้นแบบรอบที่ 1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการใช้ทรัพยากรได้เฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ปฎิบัติการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ จา..... วันที่ 25 มิ.ย. 61 (ดูู 181)

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด  “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง  ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” คำขวัญ “หยุด! ทำลายทำร้ายครอบครัว” ..... วันที่ 7 มิ.ย. 61 (ดูู 290)

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด

 อบต.ห้วยหินลาด  ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน และได้มีการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลห้วยหินลาด เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2561  เพื่อให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหินลาดดำเนินงานตามแผนเพื่อวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการดำเนินภาเด็กและเยาวชนทุกระดั..... วันที่ 11 พ.ค. 61 (ดูู 664)

โครงการ กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับ อบต.ห้วยหินลาดดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจ..... วันที่ 11 พ.ค. 61 (ดูู 431)

บัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2560

 อบต. ห้วยหินลาด  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาการบริหารการศึกษา    ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจตุคาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแล้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแล้ง   มี..... วันที่ 3 เม.ย. 61 (ดูู 310)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 19-26 ก.พ. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ออกพื้นที่จัดทำโคงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญของการประชาคม การมีส่ว..... วันที่ 22 ก.พ. 61 (ดูู 281)

สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดทั้งปี…” พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง….... วันที่ 5 ม.ค. 61 (ดูู 143)

เปิดอาคารสำนักงานใหม่

เปิดอาคารสำนักงานใหม่ องคฺ์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้กำหนดเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการรองรับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการและบริการได้อย่างทั่วถึง... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 140)

โครงการบริหารจัดการขยะ

ออกรับซื้อขยะทั้ง 12 หมู่บ้าน ... วันที่ 10 พ.ย. 60 (ดูู 167)

หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีเศรษฐกิจพอเพียง ... วันที่ 10 พ.ย. 60 (ดูู 153)