คณะผู้บริหาร

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร


 

นายสมัย ธิโกษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

   

 

นายรัฐพงษ์ คำโนนม่วง
รองนายกคนที่ 1

 
 

นายสุเทพ สีหานาม
รองนายกคนที่ 2

     

 

นางจุฑามณี หมั่นหนองทุ่ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

     
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 641