กองการศึกษา

หัวข้อ :: กองการศึกษา

   

 

นางเบญจลักษณ์ โสดารัตน์
นักบริหารการศึกษา

 
 

นางดาริกา สุงิ้วงาม
ครู

     

 

นางสาวสุกัญญา  บ่อคุ้ม
ครู

 
 

นายคำพัน ธิโกษี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นางอุดม ไหว้ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 
 

นางสาวทรงศรี  ลาน้ำเที่ยง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางสาวนฤมล  แก้วภูมิแห่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวณภาดาภร  สีหานาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางสาวเกศรา  ป้องสนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวทัฐฑิฏา  สีน้ำคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางรัตนา  มวลศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   
     
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 60   View : 624