สำนักงานปลัด

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

   

 

นายวิเชียร  แสนคำ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

 
 

นายพีรพงษ์  ธิโกศรี
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

     

 

นางกมลรัตน์  แสงสุมาตย์
นักบริหารงานทั่วไป

 
 

นางอรจิรา  จำปาคำ
นักทรัพยากรบุคคล

     

 

นางสุพรรณ  บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 

นางธนันตรี  ภูสระคู
นักจัดการงานทั่วไป

     

 

นายชนทัช  แก้วคำไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
 

นายระเด่น  น้ำกระจาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นางสาวอัญชนา  คำสมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายนิวัฒชัย  แก้วคำไสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

นางสาวกานดา  ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 
 

นายสมศักดิ์  เสวิคาน
นักการภารโรง

     

 

นายสุชาติ  เมืองพลงาม
พนักงานขับรถยนต์

 
 

นายนฤเบศ  ป้องสนาม
พนักงานขับรถยนต์์

     

 

นายวุฒิชัย  รังไสย์
คนงานทั่วไป

 
 

นายวีระชัย  น้ำกระจาย
คนงานทั่วไป

     

 

นายวินัย  แก้วคำไสย์
คนงานทั่วไป

 
 

นางสาวศิริภรณ์  แสนคำ
คนงานทั่วไป

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 1083