ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
 

                            ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดดังต่อไปนี้
              ๑.  วันเลือกตั้ง วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
              ๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
              ๓.  สถานที่รับสมัคร   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
              ๔.  จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน
              ๕.  การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดเป็นเขตเลือกตั้ง
              ๖.  เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง
              ๗.  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
                   ๗.๑   บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๗.๒   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๗.๓   ใบรับรองแพทย์
                   ๗.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,5๐๐ บาท
                   ๗.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน 36  รูป        
                   ๗.๖   หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา) พร้อมสำเนา     จำนวน ๑ ฉบับ

 
                   ๗.๗   หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖1 ปีภาษี ๒๕๖2 และปีภาษี ๒๕๖3 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้   เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
                   ๗.๘   หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
 
 
                 ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 17
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 189)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 886)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 796)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 178)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 336)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 202)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 318)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :