บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 9

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   14 มิ.ย. 64 36
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563   5 มี.ค. 64 37
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 64 27
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 64 36
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 64 24
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 64 22
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   5 มี.ค. 64 32
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   8 ก.พ. 64 15