E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 19

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอบรมคณะกรรมการ กปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศผลการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อโต๊ะประชุมหน้าขาวแบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งท้่องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ อบต.ห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลืิอกตั้งตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ อบต.ห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุมเหล็ก ม.๓ สายทางจากถนน คสล.เดิม หน้าบ้าน นายดาว ทุมพร ถึงถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุมเหล็ก ม.๓ สายทางจากถนน คสล.เดิม หน้าบ้าน นางหนูจัน ป้องสนาม ถึงบ้าน นางเพ็ญ น้ำกระจาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก ม.๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สายพร้อมกล่องสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำศูนย์พักคอยตำบล ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทำศูนย์พักคอยตำบล ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อชุดถุงยังชีพสำหรับประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) (รอบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่โพธิ์ชัย ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
จ้างลงหินลูกรังถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อชุดถุงยังชีพสำหรับประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเที่ยง ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่โพธิ์ชัย ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแม่แส่ง ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแล้ง ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวิทยุสื่อสารติดรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทางบ้านหนองแวง ม.๔ ถึงบ้านใหม่โพธิ์ชัย ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 64
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แบบมีบ่อพักน้ำทิ้่่ง คสล. บ้านหนองแล้ง ม.๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64