กองช่าง

หัวข้อ :: กองช่าง

   

 

นายวิรัตน์  น้ำกระจาย
นักบริหารงานช่าง

 
 

นายอภิชาต  สุวรรณธาดา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

     

 

นายณัฐพงษ์  โยธานันท์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 
 

นายพจนารถ อารณะโรจน์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

     

 

นายวิชาญ  พิสดู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 

นางสาวจุฑามาศ  คำโนนม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 697